Online Angol - Tanulj velünk kényelmesen otthon!
Angol nyelvtanulás, online angol feladatok, keresztrejtvények, angol tesztek és ami a könyvekből kimaradt... Kezdőknek és újrakezdőknekBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


Adatkezelési tájékoztató


Rövid összefoglaló


Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelel
ően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén.

A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

 

 

Érintett weboldalak/honlapok:

www.tanoda.shp.hu
www.egyszeruangol.hu

 

 

 

 

 

Bevezetés

A weboldal/honlap üzemeltető neve: Kulcsár Tünde (címe: 7632 Pécs, Tildy Z. u. 25 ,adószáma: 71774673-1-22) (a továbbiakban: Szolgáltató/szolgáltató, adatkezelő/Adatkezelő)alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó/Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon/honlapon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d)
az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f)
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinekismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://www-tanoda.shp.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztatóegyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

Értelmező fogalmak (3.§)

1.érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.személyes   adat:  az   érintettel   kapcsolatba   hozható  adat  -   különösen az   érintett  neve,azonosító   jele,   valamint   egy   vagy   több   fizikai,   fiziológiai,   mentális,   gazdasági,kulturális   vagy   szociális   azonosságára   jellemző  ismeret   -,   valamint   az   adatbóllevonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.különleges adat:a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, avallásos   vagy   más   világnézeti   meggyőződésre,   az   érdek-képviseleti   szervezetitagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.hozzájárulás:  az   érintett   akaratának   önkéntes   és   határozott   kinyilvánítása,   amelymegfelelő  tájékoztatáson  alapul,  és   amellyel   félreérthetetlen   beleegyezését   adja   a  rávonatkozó   személyes   adatok   -   teljes   körű  vagy   egyes   műveletekre   kiterjedő  -kezeléséhez;

5.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6.adatkezelő:  az   a   természetes   vagy   jogi   személy,   illetve   jogi   személyiséggel   nemrendelkező  szervezet,   aki   vagy   amely   önállóan   vagy   másokkal   együtt   az   adatokkezelésének   célját   meghatározza,   az   adatkezelésre   (beleértve   a   felhasznált   eszközt)vonatkozó   döntéseket    meghozza   és   végrehajtja,   vagy  az   általa   megbízottadatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.adatkezelés:   az   alkalmazott   eljárástól   függetlenül   az   adatokon   végzett   bármelyművelet   vagy   a   műveletek   összessége,   így   különösen   gyűjtése,   felvétele,   rögzítése,rendszerezése,   tárolása,   megváltoztatása,   felhasználása,   lekérdezése,   továbbítása,nyilvánosságra   hozatala,   összehangolása   vagy   összekapcsolása,   zárolása,   törlése   és megsemmisítése,   valamint   az   adatok   további   felhasználásának   megakadályozása,fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmasfizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8.adattovábbítás:    az     adat     meghatározott     harmadik     személy     számára     történőhozzáférhetővé tétele;

9.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.adattörlés:  az   adatok   felismerhetetlenné   tétele   oly   módon,   hogy   a   helyreállításuktöbbé nem lehetséges;

11.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12.adatzárolás:  az   adat   azonosító   jelzéssel   ellátása   további  kezelésének   végleges   vagymeghatározott időre történő korlátozása céljából;

13.adatmegsemmisítés:az     adatokat     tartalmazó     adathordozó     teljes     fizikaimegsemmisítése;

14.adatfeldolgozás:   az   adatkezelési   műveletekhez   kapcsolódó   technikai   feladatokelvégzése,   függetlenül   a   műveletek   végrehajtásához   alkalmazott   módszertől   és eszköztől,   valamint   az   alkalmazás   helyétől,   feltéve   hogy   a   technikai   feladatot   azadatokon végzik;

15.adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy,  illetve jogi személyiséggel  nemrendelkező  szervezet,   aki   vagy   amely   az   adatkezelővel   kötött   szerződése   alapján   -beleértve   a   jogszabály   rendelkezése   alapján   történő  szerződéskötést   is   -   adatokfeldolgozását végzi;

16.adatfelelős:  az   a   közfeladatot   ellátó   szerv,   amely   az   elektronikus   úton   kötelezőenközzéteendő közérdekű adatot előállította,  illetve amelynek  a működése során ez azadat keletkezett;

17.adatközlő:  az a  közfeladatot  ellátó szerv, amely - ha az  adatfelelős nem maga  tesziközzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.harmadik személy:  olyan  természetes vagy jogi személy,  illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adat feldolgozóval

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§  )

1.Személyes adat akkor kezelhető, ha

•ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
•azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.  Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b)   az   adatkezelő  vagy   harmadik   személy   jogos   érdekének   érvényesítése   céljából szükséges,   és   ezen   érdek   érvényesítése   a   személyes  adatok   védelméhez   fűződő  jogkorlátozásával arányban áll.

3.Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását   megadni,   akkor   a   saját   vagy   más   személy   létfontosságú   érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély   elhárításához   vagy   megelőzéséhez   szükséges   mértékben   a   hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4.A   16.   életévét   betöltött   kiskorú   érintett   hozzájárulását   tartalmazó   jognyilatkozatának érvényességéhez   törvényes   képviselőjének   beleegyezése   vagy   utólagos   jóváhagyása nem szükséges.

5.Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása,   a   szerződésnek   tartalmaznia   kell   minden   olyan   információt,  amelyet   a személyes   adatok   kezelése   az   érintettnek   ismernie   kell,   így   különösen   a   kezelendő adatok   meghatározását,   az   adatkezelés   időtartamát,   a   felhasználás   célját,   az   adatok továbbításának   tényét,    címzettjeit,   adatfeldolgozó  igénybevételének    tényét.    A szerződésnek   félreérthetetlen   módon   tartalmaznia   kell,   hogy   az   érintett   aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6.Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában•a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy•az   adatkezelő  vagy   harmadik   személy   jogos   érdekének   érvényesítése   céljából,   ha ezen   érdek   érvényesítése   a   személyes   adatok   védelméhez   fűződő  jog   korlátozásával arányban áll

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§   [1]-[2])

 

1.Személyes   adat   kizárólag   meghatározott   célból,   jog   gyakorlása   és   kötelezettségteljesítése   érdekében   kezelhető.   Az   adatkezelésnek   minden   szakaszában   meg   kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,     a    cél     elérésére     alkalmas.    A    személyes    adat     csak    a     célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető

 

 

Az adatkezelés egyéb elvei (4. §   [3]-[4])

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel   helyreállítható.   Az   érintettel   akkor   helyreállítható   a   kapcsolat,   ha   az   adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezeléscéljára   tekintettel   szükséges   -   naprakészségét,   valamint   azt,   hogy   az   érintettet   csak   az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

Funkcionális adatkezelés

 

1.   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény   20.   §    (1)   bekezdése   alapján,   meg   kell   határozni   a   honlap/weboldalfunkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.   Az   adatgyűjtés   ténye,   a   kezelt   adatok   köre:   Felhasználói   név,  jelszó,   vezeték-   és keresztnév,   e-mail   cím,   telefonszám,   szállítási   cím,   szállítási   név,   számlázási   cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

3.   Az érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

4.   Az   adatgyűjtés   célja:   Szolgáltató   a   weboldal   teljes   körű  használata,   pl.   szolgáltatásnyújtására   irányuló   szerződés   létrehozása,   tartalmának   meghatározása,   módosítása,teljesítésének   figyelemmel   kísérése,   az   abból   származó   díjak   számlázása,   valamint   az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5.   Az   adatkezelés   időtartama,   az   adatok   törlésének   határideje:   A   regisztráció   törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A   könyvviteli   elszámolást   közvetlenül   és   közvetetten   alátámasztó   számviteli   bizonylatot(ideértve   a   főkönyvi   számlákat,   az   analitikus,   illetve   részletező  nyilvántartásokat   is),legalább 8 évig  kell olvasható formában, a könyvelési  feljegyzések  hivatkozása  alapján visszakereshető módon megőrizni.

6.Az   adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők   személye:   A   személyesadatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.   Az   érintettek   adatkezeléssel   kapcsolatos   jogainak  ismertetése:   A   következő  lehetségesadatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon, pl.: Felhasználói név, jelszó, vezeték-és   keresztnév,   e-mail   cím,   telefonszám,   szállítási  cím,   szállítási   név,   számlázási   cím,számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
-postai úton a 7632 Pécs, Tildy Z. u. 25 címen,
-e-mail útján a tanoda@shp.hu/  angoltanoda@gmail.com  e-mail címen.

8. Az   adatkezelés   jogalapja:   a   Felhasználó   hozzájárulása,   az   Infotv.   5.   §   (1)   bekezdése,illetve     az     elektronikus     kereskedelmi     szolgáltatások,     valamint     az     információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül  szükségesek.  A szolgáltatónak az   egyéb   feltételek   azonossága   esetén   úgy   kell   megválasztania   és   minden   esetben   olymódon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,ha   ez   a   szolgáltatás   nyújtásához   és   az   e   törvényben  meghatározott   egyéb   célok teljesüléséhez   feltétlenül   szükséges,   azonban   ebben  az   esetben   is   csak   a   szükséges mértékben és ideig.

 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 

1.  A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányulószerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatás   igénybevételével   kapcsolatos   természetes   személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

2.  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az   egyéb   feltételek   azonossága   esetén   úgy   kell   megválasztania   és   minden   esetben   olymódon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,ha   ez   a   szolgáltatás   nyújtásához   és   az  Elker  törvényben   meghatározott   egyéb   célok teljesüléséhez   feltétlenül   szükséges,   azonban   ebben  az   esetben   is   csak   a   szükséges mértékben és ideig.

3.  A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból -így   különösen   szolgáltatása   hatékonyságának   növelése,   az   igénybe   vevőnek   címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az   adatkezelési   cél   előzetes   meghatározása   mellett   és   az   igénybe   vevő  hozzájárulása alapján kezelhet.

4.  Az     igénybe     vevőnek     az     információs     társadalommal     összefüggő   szolgáltatás igénybevételét   megelőzően   és   a   szolgáltatás   igénybevétele   során   is   folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

5.  A   kezelt   adatokat   törölni   kell   a   szerződés   létrejöttének   elmaradását,   a   szerződésmegszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél   megszűnt,   vagy   az   igénybe   vevő  így   rendelkezik.   Törvény   eltérő  rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

6.  A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe  vevő az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatás   igénybevétele   előtt   és   az   igénybevétel   során   bármikor megismerhesse,  hogy  a  szolgáltató   mely adatkezelési célokból  mely  adatfajtákat   kezel,ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény   20.   §  (1)   bekezdése   alapján,   meg   kell   határozni   a   webshop/weboldal  cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.Weboldalakra/honlapokra     jellemző   cookie-k     az     úgynevezett     „jelszóval     védett munkamenethez     használt     cookie”,     „bevásárlókosárhoz   szükséges     cookie-k”     és„biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

4.Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi érintett.

5.Az   adatkezelés   célja:   a   felhasználók   azonosítása, az   érdeklődési   kör   és   az   esetleges megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7.Az   adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők   személye:   A   személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van   a   cookie-kat   törölni   a   böngészők   Eszközök/Beállítások   menüjében   általában   az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9.Az   adatkezelés   jogalapja:   Az   érintettől   hozzájárulás   nem   szükséges,   amennyiben   a cookie-k   használatának  kizárólagos   célja   az   elektronikus   hírközlő  hálózaton   keresztültörténő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs   társadalommal   összefüggő  szolgáltatás   nyújtásához   a   szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10.  A   weboldal/honlap   látogatottsági   adatait   a   Google   Analytics   és   Adwords   szolgáltatás igénybevételével   méri   a   Szolgáltató.   A   szolgáltatás  használata   során   adatok   kerülnek továbbításra.  A továbbított  adatok  az  érintett azonosítására  nem alkalmasak.  A Google adatvédelmi elveirőlbővebbinformációittolvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

1.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. éviXLVIII.  törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,   hogy   Szolgáltató   reklámajánlataival,   egyéb   küldeményeivel   a   regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2.Továbbá   Ügyfél/Felhasználó   a   jelen   tájékoztató   rendelkezéseit   szem   előtt   tartva hozzájárulhat   ahhoz,   hogy   Szolgáltató   a   reklámajánlatok   küldéséhez   szükséges személyes adatait kezelje.

3.Szolgáltató   nem   küld   kéretlen   reklámüzenetet,   és   Felhasználó   korlátozás   és   indokolásnélkül,   ingyenesen   leiratkozhat   az   ajánlatok   küldéséről.   Ebben   az   esetben   Szolgáltatóminden    -    a   reklámüzenetek    küldéséhez     szükséges    -    személyes     adatát    törli nyilvántartásából   és   további   reklámajánlataival   nem  keresi   meg   a   Felhasználót.Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 20.  §  (1)  bekezdése  alapján,  meg  kell határozni  a hírlevél-küldés  adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5.Az   adatkezelés   ténye,   a   kezelt   adatok   köre:   név,   e-mail   cím,   (telefonszám)   dátum,időpont.

6.Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7.Az   adatkezelés   célja:   reklámot   tartalmazó   elektronikus   üzenetek   (e-mail,   sms,   pushüzenet)   küldése   az   érintett   részére,   tájékoztatás   nyújtása   az   aktuális   információkról,termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8.Az   adatkezelés   időtartama,   az   adatok   törlésének   határideje:   a   hozzájáruló   nyilatkozatvisszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9.Az   adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők   személye:   A   személyesadatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10.Az   érintettek   adatkezeléssel   kapcsolatos   jogainak   ismertetése:   Az   érintett   bármikor,ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11.Az   adatkezelés   jogalapja:   az   érintett   önkéntes   hozzájárulása,   az   Infotv.   5.   §   (1)bekezdése,  és a gazdasági  reklámtevékenység  alapvető feltételeiről  és egyes  korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A   reklámozó,   a   reklámszolgáltató,   illetve   a   reklám  közzétevője   –   a   hozzájárulásban meghatározott   körben   -   a   náluk   hozzájáruló   nyilatkozatot   tevő  személyek   személyes adatairól   nyilvántartást   vezet.   Az   ebben   a   nyilvántartásban   rögzített   -   a   reklámcímzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,annak visszavonásáig kezelhető,  és harmadik fél számára kizárólag az érintett személyelőzetes hozzájárulásával adható át.

 

Facebook

1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény   20.   §   (1)   bekezdése   alapján,   meg   kell   határozni   a   weboldal/honlap adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3.Az   érintettek   köre:   Valamennyi   érintett,   aki   regisztrált   a   Facebook.com   közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a weboldalt/honlapot.

4.Az   adatkezelés   célja:   A   Facebook.com   oldalon,   a   weboldal/honlap   egyes   tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve„lájkolása”.

5.Az   adatkezelés   időtartama,   az   adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők személye   és   az   érintettek   adatkezeléssel   kapcsolatos   jogainak   ismertetése:   Az   adatok forrásáról,     azok     kezeléséről,     illetve     az     átadás     módjáról,     és     jogalapjáról     a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

6.Az   adatkezelés   a   Facebook.com   weboldalon   valósul   meg,   így   az   adatkezelésidőtartamára,   módjára,   illetve   az   adatok   törlési   és   módosítási   lehetőségeire   a facebook.com közösségioldal szabályozása vonatkozik:(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

7.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

Adattovábbítás

 

1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény   20.   §   (1)   bekezdése   alapján,   meg   kell   határozni   a   weboldal/honlapadattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a)A   továbbított   adatok   köre   a   szállítás   lebonyolítása  érdekében:   Telefonszám,szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.
b)A továbbított adatok köre az esetleges online fizetés lebonyolítása érdekében:Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név.

3.Az   érintettek   köre:   A   házhozszállítást/online   vásárlást/postai   úton,   vagy   egyéb   úton történő szállítást kérő valamennyi érintett.

4.Az   adatkezelés   célja:   A   megrendelt   termék   házhoz   szállítása/az   online   vásárláslebonyolítása/postai, vagy egyéb úton történő szállítása.

5.Az   adatkezelés   időtartama,   az   adatok   törlésének   határideje:   A   házhozszállítás/onlinefizetés/postai úton történő szállítás lebonyolításáig tart, illetve a számlázással kapcsolatos vonatkozó jogszabályok szerint.

6.Az   érintettek   adatkezeléssel   kapcsolatos   jogainak   ismertetése:   Az   érintett   kérheti   a házhoz   szállító/online   fizetést/postai   úton   történő  szállítást   biztosító   szolgáltatóadatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését a szolgáltatást biztosító cégtől.Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/static/internet/download/Magyar_Posta_Zrt._adatkezelesi_tajekoztatoja_20150703.pdf

 

FoxPost Zrt. - futárszolgálat,
FoxPost csomagautomaták
Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.
Tájékozató: http://www.foxpost.hu/?page_id=43

 

OTP Bank Nyrt. - banki műveletek
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Internetes elérhetőség: www.otpbank.hu, és https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

 

Gáspár György ev.. - autoresponder szolgáltatás
Cím: 3508 Miskolc Almáskert u. 25.
Levelezési cím: 3508 Miskolc Almáskert u. 25.
Adatkezelési tájékoztató: http://admin.gdpr-adatvedelmi-keszites.hu/megjelenit.php?azonosito=052a1c086b

 

7.Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,illetve   az    elektronikus   kereskedelemi   szolgáltatások,   valamint   az   információs társadalommal   összefüggő  szolgáltatások   egyes   kérdéseiről   szóló   2001.   évi   CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Adatbiztonság (7.§)

 

1.Az   adatkezelő  köteles   az   adatkezelési   műveleteket   úgy   megtervezni   és   végrehajtani,hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2.Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok   biztonságáról,   köteles   továbbá   megtenni   azokat   a   technikai   és   szervezési intézkedéseket   és   kialakítani   azokat   az   eljárási   szabályokat,   amelyek   az   Info   tv.,valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3.Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás,   továbbítás,   nyilvánosságra   hozatal,  törlés   vagy   megsemmisítés,valamint   a   véletlen   megsemmisülés   és   sérülés,   továbbá   az   alkalmazott   technikamegváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.A   különböző  nyilvántartásokban   elektronikusan   kezelt   adatállományok   védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt   adatok   -   kivéve,   ha   azt   törvény   lehetővé   teszi   -   közvetlenül   ne   legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az   automatikus   adatfeldolgozó   rendszerek   jogosulatlan   személyek   általi,   adatátviteliberendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteliberendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e.a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát ésf.azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6.Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor   és   alkalmazásakor   tekintettel   kell  lenni   a   technika   mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes   adatok   magasabb   szintű  védelmét   biztosítja,   kivéve,   ha   az   aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

 

Az érintettek jogai (14.-19.§)

 

1.Az   érintett   kérelmezheti   az   Szolgáltatónál,   hogy  az   adjon   tájékoztatását   személyes adatai   kezeléséről,   kérheti   személyes   adatainak   helyesbítését,   valamint   kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2.Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa   megbízott   adatfeldolgozó   által   feldolgozott  adatairól,   azok   forrásáról,   az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az   adatkezeléssel   összefüggő  tevékenységéről,   továbbá   -   az   érintett   személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3.Az   adatkezelő  az   adattovábbítás   jogszerűségének   ellenőrzése,   valamint   az   érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt   személyes   adatok   továbbításának   időpontját,   az   adattovábbítás   jogalapját   és címzettjét,   a   továbbított   személyes   adatok   körének  meghatározását,   valamint   az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.Az   adatkezelő  köteles   a   kérelem   benyújtásától   számított   legrövidebb   idő  alatt,legfeljebb   azonban   30   napon   belül,   közérthető  formában,   az   érintett   erre   irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5.Felhasználó   kérelmére   Szolgáltató   tájékoztatást   ad   az   általa   kezelt   adatokról,   azok forrásáról,     az     adatkezelés     céljáról,     jogalapjáról,   időtartamáról,     az     esetleges adatfeldolgozó   nevéről,   címéről   és   az   adatkezeléssel   összefüggő  tevékenységéről,továbbá   -   az   érintett   személyes   adatainak   továbbítása   esetén   -   az   adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6.Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő  személyes   adat   az   adatkezelő  rendelkezésére   áll,   a   személyes   adatot helyesbíti.

7.Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a   rendelkezésére   álló   információk   alapján   feltételezhető,   hogy   a   törlés   sértené   a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét   vagy   pontosságát,   de   a   vitatott   személyes   adat   helytelensége   vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.A   helyesbítésről,   a   zárolásról,   a   megjelölésről   és   a   törlésről   az   érintettet,   továbbá mindazokat   értesíteni   kell,   akiknek   korábban   az   adatot   adatkezelés   céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.Ha   az   adatkezelő  az   érintett   helyesbítés,   zárolás   vagy   törlés   iránti   kérelmét   nem teljesíti,  a  kérelem   kézhezvételét  követő  30 napon  belül  írásban  közli  a  helyesbítés,zárolás   vagy   törlés   iránti   kérelem   elutasításának   ténybeli   és   jogi   indokait.   A helyesbítés,   törlés   vagy   zárolás   iránti   kérelem   elutasítása   esetén   az   adatkezelő tájékoztatja   az   érintettet   a   bírósági   jogorvoslat,  továbbá   a   Hatósághoz   forduláslehetőségéről.

12.A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

 

Jogorvoslat

 

1.   Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a   személyes   adatok   kezelése   vagy  továbbítása   kizárólag   az   Szolgáltatóra   vonatkozójogi   kötelezettség   teljesítéséhez,   vagy   az   Szolgáltató,   adatátvevő  vagy   harmadik személy   jogos   érdekének   érvényesítéséhez   szükséges,  kivéve,   ha   az   adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2.   Szolgáltató   a   tiltakozást   a   kérelem   benyújtásától  számított   legrövidebb   időn   belül,   de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát   megállapítja,   az   adatkezelést   -   beleértve   a   további   adatfelvételt   és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az   annak   alapján   tett   intézkedésekről   értesíti   mindazokat,   akik   részére   a   tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.   Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen- annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4.   Az   adatkezelő  esetleges   jogsértése   ellen   panasszal   a  
Nemzeti   Adatvédelmi   és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

 

1.Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2.A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.A   perben   fél   lehet   az   is,   akinek   egyébként   nincs  perbeli   jogképessége.   A   perbe   a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4.Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adathelyesbítésére,   zárolására,   törlésére,   az   automatizált   adatfeldolgozással   hozott   döntésmegsemmisítésére,   az   érintett   tiltakozási   jogának   figyelembevételére,   illetve   az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5.Ha   a   bíróság   az   adatátvevő  kérelmét   elutasítja,   az   adatkezelő  köteles   az   érintett személyes   adatát   az   ítélet   közlésétől   számított   3   napon   belül   törölni.   Az   adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6.A   bíróság   elrendelheti   ítéletének   -   az   adatkezelő  azonosító   adatainak   közzétételével történő  -   nyilvánosságra   hozatalát,   ha   azt   az   adatvédelem  érdekei   és   nagyobb   számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

 

Kártérítés és sérelemdíj (22.§  )

 

1.   Ha  az  adatkezelő az  érintett adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy az  adat biztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2.   Ha  az  adatkezelő az  érintett adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy az  adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3.   Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő  köteles   megfizetni   az   érintettnek   az   adatfeldolgozó   által   okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért   való   felelősség   és   a   sérelemdíj   megfizetésének   kötelezettsége  alól,   ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezeléskörén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

4.   Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben akár a károsult vagy a személyiségi  jog megsértésével  okozott jogsérelem az  érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-2015. évi CLXXXVI. törvény

-2011.   évi   CXII.   törvény   –   az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-2008. évi XLVII.  törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)-16/2011.   sz.   vélemény   a   viselkedésalapú   online   reklám   bevált   gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásrólONLINE ANGOL - “A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”- keleti bölcs